Regulamin

1. Ogólne informacje

Niniejszy regulamin określa warunki, na podstawie których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego www.allegro.pl lub www.lilioweturnie.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Umowa pomiędzy klientem a właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line lub telefonicznie.

2. Rezerwacja

Aby zarezerwować apartament należy wpłacić 30% wartości najmu. W przypadku pobierania zaliczki z karty, rezerwacja  jest gwarantowana tylko w przypadku pobrania należności z karty. Jeśli na karcie brakuje środków pieniężnych lub karta jest nieważna, następuję automatyczne anulowanie rezerwacji. Zaliczka nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy z przyczyn wyższych1) Firma Liliowe Turnie nie będzie w stanie wypełnić umowy. Pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy do apartamentu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką lub kartą kredytową. Faktury za pobyt uzgadniamy na miejscu z osobą wydająca klucze.

3. Anulowanie rezerwacji

W przypadku anulowania przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem od tej reguły będzie sytuacja, gdy Klient wskaże nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconego zadatku, nie wcześniej niż 7 dni po zakończeniu wynajmu osoby wskazanej. Nowy klient przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

4. Zmiany rezerwacji

Klient zobowiązany jest do zgłoszenia chęci zmiany terminu najmu nie później niż 14 dni przed wyznaczoną w zamówieniu datą przyjazdu. Tylko pod tym warunkiem właściciel rozpatrzy możliwe zmiany i o decyzji poinformuje Klienta. W przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, zadatek nie podlega zwrotowi.

5. Umowa najmu

5.1. Umowa Najmu jest zawarta pomiędzy właścicielem apartamentu a Klientem i obejmuje wyłącznie wynajem ustalonego apartamentu oraz miejsca w garażu podziemnym lub na terenie obiektu.

5.2. Cena - podana w opisie apartamentu obejmuje opłaty za media (prąd, woda, ogrzewanie - w sezonie grzewczym), pościel i ręczniki (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby), dostęp do kompleksu rekreacyjnego.
Goście przebywający dłużej niż 1 tydzień mają prawo do bezpłatnej wymiany pościeli     i ręczników. Natomiast każda dodatkowa wymiana pościeli i ręczników na życzenie gości, związana jest z opłatą: 10 zł za ręcznik i 20 zł za komplet pościeli.
W czasie pobytu goście sami dbają o porządek w wynajmowanych pomieszczeniach. Za każde dodatkowe sprzątanie na życzenie gości, pobieramy opłatę w wysokości 50 zł.

5.3. Klucze wydajemy w dniu przyjazdu gości od godziny 16.00 do 21.00. Klienci opuszczają lokal do godziny 12.00. Ewentualne zmiany, zwłaszcza zameldowanie po godzinie 21:00, mogą nastąpić po uzgodnieniach z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.

(Kaucja w wysokości 300 - 500 PLN zostaje pobrana pierwszego dnia i zwrócona Gościowi ostatniego dnia pobytu, po przyjęciu apartamentu bez uwag).

5.4. Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegną opóźnieniu lub skróceniu.

5.5. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.

5.6. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać   w dalszy podnajem bez zgody właściciela.

5.7. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich szkodach, zobowiązuje się też do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.

5.8. W lokalach obowiązuje zakaz palenia.

5.9. Apartament powinien zostać oddany przez Wynajmujących w należytym stanie, porządku i czystości (tj. należy usunąć odpadki, zmyć naczynia etc.).

6. Zasady najmu.

6.1. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby podanej podczas rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną w rezerwacji osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu.

6.2. Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania mienia Właścicieli oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. W przypadku stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, Właściciel ma prawo i obowiązek interweniować, włącznie z natychmiastowym zerwaniem umowy najmu. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz starannego przechowywania kluczy bez dostępu do nich osób trzecich.

6.3. W apartamentach i na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00.

6.4. Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale osoby reprezentującej właściciela, może spowodować roszczenia ze strony tej firmy.

6.5. Firma "Liliowe Turnie" nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy  w funkcjonowaniu basenu, saun i jacuzzi spowodowane przyczynami technicznymi.

7. Zwierzęta

Zwierzęta domowe nie są akceptowane. W szczególnych przypadkach isnieje możliwość zabrania ze sobą małego zwierzęcia domowego jedynie za dodatkową opłatą i po uprzedniej konsultacji z właścicielem Liliowych Turni.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

LILIOWE TURNIE APARTAMENTY SP. Z O.O.
ul. Małaszyńskiego 4/31
34-500 Zakopane
NIP:7361729051